Skip to main content

Termeni & Condiții Șoferi 

Termeni & Condiții Șoferi 

Termeni & Condiții Șoferi 

Termeni & Condiții Șoferi 

Termeni & Condiții Șoferi 

Data intrării în vigoare: 22.09.2022

Acești Termeni Generali stipulează termenii și condițiile principale care guvernează utilizarea Serviciilor Darrival. Pentru a putea furniza Serviciile de Transport prin intermediul Platformei Darrival, trebuie să fiți de acord cu Termenii și condițiile enunțate mai jos, precum și cu Politica de Confidențialitate aplicabilă Șoferilor („Politica de Confidențialitate”)

1. DEFINIȚII

1.1. Darrival (la care se face referire, de asemenea, și ca la „noi”, „ale noastre” sau „nouă”) se referă la:

(i) proprietarul aplicației Darrival, respectiv S&T Projects CO. SRL, o societate privată cu răspundere limitată înființată și înmatriculată în conformitate cu legislația din România, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului 43588630, J22/4255/2021, cu sediul social în Str. Cetățuia nr. 5, Camera 1, Bl. 763, Sc. C, Et. 1, Ap. 3, Iași, Jud. Iași;

și respectiv Darrival Tech SA, o societate pe acțiuni înființată și înmatriculată în conformitate cu legislația din România, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului 46625660, J22/3000/2022 , cu sediul social în Iași, Aleea Petre Buzatov Nr. 1c, Birou Nr. 1 la Cabinet de Avocat Duhnea d. Dana Elena.

(ii) partenerii grupului Darrival. Grupul Darrival va face referire la: (a) companiile asupra cărora își exercită controlul S&T Projects CO. SRL (de exemplu filialele Darrival). Partenerii Darrival se vor referi la reprezentanțele locale, afiliați, agenți etc. numiți de S&T Projects CO. (de exemplu agenții pentru plăți).

1.2. Serviciile Darrival – servicii pe care le furnizează Darrival, incluzând accesul la și mentenanța aplicației Darrival, a platformei Darrival, a plăților prin aplicație, a serviciului de relații cu clienții, a comunicațiilor dintre Șoferi și Pasageri și a altor servicii similare.

1.3. Aplicația Darrival – o aplicație pentru smartphone aflată la dispoziția Șoferilor și a Pasagerilor prin intermediul căreia se pot solicita și primi servicii de transport alternativ.

1.4. Platforma Darrival – tehnologia care conectează Pasagerii cu Șoferii pentru a-i ajuta să se deplaseze mai eficient în interiorul orașelor.

1.5. Pasagerul – o persoană care solicită serviciile de transport alternativ cu ajutorul platformei Darrival.

1.6. Șoferul (la care se face referire și sub formularea „dvs.”) – persoana care prestează, în numele operatorilor de transport alternativ, serviciile de transport alternativ prin intermediul platformei Darrival. Fiecare șofer va beneficia de un Cont Darrival personal dedicat Șoferilor, în vederea utilizării aplicației Darrival și a platformei Darrival.

1.7. Contractul – prezentul contract dintre Șofer și Darrival referitor la utilizarea Serviciilor Darrival și care constă din:

1.7.1. Termenii generali de față;

1.7.2. Termenii speciali afișați în aplicația Darrival, de exemplu cei care se referă la informațiile despre prețuri și descrierea serviciilor;

1.7.3. Instrucțiunile către Șofer; și

1.7.4. alți termeni la care se face referire în prezentul Contract și care pot fi modificați periodic.

1.8. Tariful – tariful pe care este obligat să îl plătească Pasagerul Șoferului pentru prestarea serviciilor de transport.

1.9. Comisionul Darrival – comisionul pe care este obligat să îl plătească Șoferul către Darrival pentru utilizarea Platformei Darrival.

1.10. Plata prin aplicație – carduri, cash și alte metode de plată folosite de Pasager prin intermediul aplicației Darrival pentru a achita contravaloarea serviciilor de transport.

1.11. Contul Darrival pentru Șoferi – accesul la un site web conținând informații și documente referitoare la utilizarea Serviciilor Darrival, asigurat pe durata prestării serviciilor de transport alternativ, incluzând și documentele contabile aferente.

1.12. Serviciile de Transport – serviciul de transport alternativ pe care îl prestează un Șofer în beneficiul Pasagerului a cărui comandă a fost acceptată de Șofer prin aplicația Darrival.

1.13. Agentul de plăți – S&T Projects CO. SRL, o societate privată cu răspundere limitată înființată și înmatriculată în conformitate cu legislația din România, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului 43588630, J22/4255/2021, cu sediul social în Str. Cetățuia nr. 5, Camera 1, Bl. 763, Sc. C, Et. 1, Ap. 3, Iași, Jud. Iași; adică agentul responsabil pentru suportul tehnic aferent serviciilor de plată prin care se facilitează efectuarea plăților și/sau facturarea în numele Darrival. Agentul de plăți poate de asemenea discuta orice fel de reclamații și soluționa orice dispute apărute în legătură cu Plățile Darrival.

1.14. Abonamentul Darrival – abonamentul pe care este obligat să îl plătească Șoferul către Darrival pentru utilizarea Platformei Darrival.

2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

2.1. Înainte de a utiliza Serviciile Darrival, trebuie să vă înregistrați punând la dispoziție informațiile solicitate în aplicația de înregistrare de pe site-ul web și prin încărcarea documentației relevante, conform cerințelor noastre. Vă puteți înscrie doar prin intermediul unei persoane juridice, operator de transport alternativ autorizat potrivit legislației aplicabile. La finalizarea cu succes a cererii de înregistrare, vă vom pune la dispoziție un cont personal accesibil prin intermediul unui nume de utilizator și al unei parole. Prin apăsarea butonului „Înregistrare/Sign up” de la sfârșitul paginii de înregistrare, declarați și garantați că: În temeiul unor prevederi legale valabile, aveți dreptul de a încheia cu noi un contract de utilizare a platformei Darrival în vederea furnizării Serviciului de Transport; dvs. ați studiat atent, ați înțeles pe deplin și conveniți să vă angajați prin acești Termeni generali, incluzând toate obligațiile care pot apărea din acesta, dar și din Contract; toate informațiile pe care ni le-ați prezentat sunt exacte, corecte și complete; veți menține Contul Darrival pentru Șoferi în conformitate cu adevărul și veți actualiza permanent informațiile înscrise în profil; nu veți autoriza alte persoane să folosească Contul Darrival pentru Șoferi, și nici nu veți autoriza sau cesiona acest cont către alte persoane; nu veți utiliza Serviciile Darrival în scopuri neautorizate sau nelegale și nu veți afecta negativ derularea corespunzătoare a Serviciilor Darrival; veți respecta, oricând, toate legile și regulamentele aplicabile din statul în care furnizați Serviciile de Transport, incluzând (fără limitare la) legile care reglementează serviciile de transport alternativ de persoane;

2.2. Aveți obligația de a furniza datele dvs. bancare la completarea detaliilor de plată din cursul înregistrării. Trebuie să menționați contul bancar al companiei (persoanei juridice). Noi transferăm sumele primite prin intermediul opțiunii aplicației în contul bancar indicat. Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de tranzacție financiară incorectă care ar avea loc dacă ați furnizat date bancare greșite.

2.3. După trimiterea cererii de înregistrare, veți primi un e-mail cuprinzând condițiile suplimentare care trebuie să fie îndeplinite pentru a putea utiliza Serviciile Darrival. Aceste condiții pot include furnizarea de caziere judiciare, date despre un permis de conducere valabil, starea tehnică satisfăcătoare a mașinii, finalizarea cu succes a unui curs de instruire, deținerea unui device mobil echipat cu GPS și alte condiții descrise în e-mail-ul relevant. Nerespectarea acestor cerințe și condiții se poate solda cu rezilierea Contractului și a dreptului de utilizare a Serviciilor Darrival.

2.4. Dvs. sunteți de acord cu faptul că în anumite orașe sau țări Darrival poate cesiona oricare dintre obligațiile sale asumate în temeiul Termenilor generali sau al prevederilor Contractului către companiile și partenerii grupului Darrival. Aceasta include, printre altele, cesionarea drepturilor și obligațiilor referitoare la analiza documentelor referitoare la cererile de înregistrare, sesiunile de instruire, colectarea Tarifelor Darrival, transmiterea către dvs. a tarifelor datorate, medierea plăților prin aplicație, licențierea aplicației Darrival, etc.

2.5. Înregistrarea contului în calitatea dvs. de persoană juridică (i.e. – societate). Veți fi considerat persoană juridică dacă destinatarul tarifelor este marcat ca persoană juridică în detaliile de plată (accesibile în Contul Darrival pentru Șoferi). În acest caz, persoana juridică indicată este considerată a fi furnizorul Serviciilor de Transport, care devine parte la acești Termeni generali, la Contract și la alte acorduri. Numai persoana fizică special indicată în cursul procesului de înregistrare poate furniza faptic Serviciile de Transport. O astfel de persoană fizică poate folosi contul Șoferului numai dacă el/ea a citit și a fost de acord să se angajeze prin acești Termeni generali și prin orice alte documente care fac parte din Contract. PERSOANA JURIDICĂ DIN SECȚIUNEA PRIVIND DETALIILE DE PLATĂ ȘI PERSOANA FIZICĂ CE FURNIZEAZĂ ÎN FAPT SERVICIILE DE TRANSPORT ÎN CONTUL DARRIVAL VOR RĂMÂNE RĂSPUNZĂTOARE IN MOD SOLIDAR PENTRU ORICE FEL DE NERESPECTARE A TERMENILOR GENERALI ȘI A CONTRACTULUI, COMISĂ DE ȘOFER.

3. DREPTUL DE UTILIZARE A APLICAȚIEI DARRIVAL ȘI A CONTULUI DARRIVAL PENTRU ȘOFERI

3.1. Licența de utilizare a aplicației Darrival și a Contului Darrival pentru Șoferi. Noi vă acordăm prin prezenta o licență de utilizare a aplicației Darrival și a Contului Darrival pentru Șoferi. Licența nu vă acordă dreptul de a sub-licenția sau transfera orice fel de drepturi către terțe persoane.

3.2. În cursul utilizării aplicației Darrival și/sau a Contului Darrival pentru Șoferi, nu veți putea:

decompila, folosi ingineria inversă sau încerca în orice alt mod să obțineți codul sursă al aplicației Darrival, al Contului Darrival pentru Șoferi sau al altui software al Darrival;

modifica aplicația Darrival sau Contul Darrival pentru Șoferi în orice fel ori utiliza versiuni modificate ale aplicației Darrival sau ale Contului Darrival pentru Șoferi;

transmite fișiere care conțin viruși, fișiere corupte sau orice alte programe care pot deteriora sau afecta în mod negativ operațiunile derulate prin Platforma Darrival;

încerca să dobândiți acces neautorizat la aplicația Darrival, la Contul Darrival pentru Șoferi sau la orice alte Servicii Darrival.

3.3. Licența acordată prin prezentul se revocă automat și simultan cu încetarea Contractului. După încetarea Contractului trebuie să opriți imediat utilizarea aplicației Darrival și a Contului Darrival dedicat Șoferilor, noi fiind îndreptățiți să blocăm și să ștergem contul Șoferului fără nicio notificare prealabilă.

3.4. Utilizarea etichetelor Darrival. În plus, noi vă putem pune la dispoziție etichete, stickere sau alte însemne care se referă la marca Darrival sau care indică în orice alt mod faptul că utilizați platforma Darrival. Noi vă acordăm o licență neexclusivă, nesublicențiabilă, netransferabilă de utilizare a acestor însemne și numai în scopul indicării faptului că dvs. furnizați Serviciile de Transport prin intermediul platformei Darrival. După încetarea Contractului trebuie să îndepărtați imediat și să aruncați orice însemne care se referă la marca Darrival.

3.5. Toate drepturile de autor și mărcile comerciale, inclusiv codul sursă, bazele de date, logo-urile și design-urile vizuale sunt deținute de Darrival și protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale și/sau legi care reglementează secretele comerciale, precum și prin prevederi referitoare la diverse tratate internaționale. Prin folosirea Platformei Darrival sau a oricăror Servicii Darrival dvs. nu dobândiți niciun fel de drepturi de proprietate intelectuală.

4. PRESTAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT

4.1. Obligațiile Șoferului. Prin acest document garantați faptul că veți furniza Serviciile de Transport în conformitate cu Termenii generali, Contractul, precum și cu legile și regulamentele aplicabile în statul în care oferiți aceste Servicii de Transport. Vă rugăm să luați notă de faptul că sunteți pe deplin răspunzător pentru orice situație de încălcare a legilor și regulamentelor locale care poate apărea în urma furnizării Serviciilor de Transport.

4.2. În vederea furnizării Serviciilor de Transport, dvs. trebuie să dețineți toate permisele (inclusiv permisul de conducere valabil), licențele, asigurările auto, asigurarea de răspundere (dacă este cazul), înmatriculările, certificările și alte documente necesare conform jurisdicției aplicabile. Obligația dvs. este să vă asigurați de valabilitatea tuturor documentelor susmenționate. Darrival își rezervă dreptul de a vă solicita să prezentați dovezi și de a înainta spre analiză toate permisele, licențele, aprobările, autorizațiile, înregistrările și certificările necesare.

4.3. Trebuie să furnizați Serviciile de Transport într-o manieră profesionistă, în conformitate cu etica de afaceri aplicabilă prestării acestor servicii și să încercați să îndepliniți solicitarea Pasagerului având în vedere cele mai bune interese ale acestuia. Printre altele, dvs. (i) trebuie să urmați traseul cel mai puțin costisitor pentru Pasager, exceptând cazurile în care acesta vă solicită în mod expres altfel; (ii) nu aveți voie să faceți opriri neautorizate; (iii) nu puteți avea și alți pasageri în mașină, alții decât Pasagerul și pasagerii care îl însoțesc pe acesta; și (iv) trebuie să respectați orice legi și regulamente aplicabile referitoare la circulație, adică nu trebuie să întreprindeți niciun fel de acțiuni care să întrerupă șofatul sau perceperea condițiilor de trafic, inclusiv ținerea unui telefon în mână în timpul deplasării mașinii.

4.4. Dvs. dețineți dreptul unic de a stabili când furnizați Serviciile de Transport. Dvs. puteți să acceptați, să refuzați sau să ignorați comenzile de Servicii de Transport efectuate de Pasager, la alegerea dvs.

4.5. Costurile suportate pe durata activității de prestare a Serviciilor de Transport. Dvs. aveți obligația de a pune la dispoziție și menține toate echipamentele și mijloacele necesare care să asigure prestarea Serviciilor de Transport pe propria dvs. cheltuială, inclusiv o mașină, un telefon mobil de tip smartphone, etc. De asemenea, mai sunteți responsabil și pentru plata tuturor costurilor pe care le suportați în cursul prestării Serviciilor de Transport incluzând, fără limitare, combustibilul, costurile cu planurile de date mobile, taxele și impozitele relevante, amortizarea mașinilor, asigurările, taxele și impozitele referitoare la activitatea corporativă și ștatele de plată pentru angajați, etc. Vă rugăm să nu uitați că utilizarea aplicației Darrival poate presupune consumul unei mari cantități de date mobile în cadrul planului pentru care ați optat. Astfel, vă sugerăm să vă faceți abonament la un plan care oferă o capacitate nelimitată sau foarte mare de utilizare a datelor mobile.

4.6. Tarife. Aveți dreptul să percepeți un tarif pentru fiecare instanță în care ați acceptat un pasager pe platforma Darrival și ați completat serviciul de transport așa cum a fost solicitat. Tariful este calculat pe baza unui tarif de bază implicit, a distanței călătoriei specifice, determinată de dispozitivul bazat pe GPS și a duratei călătoriei specifice. Dacă considerați că a existat o eroare în calculul tarifului, puteți să ne trimiteți o solicitare de revizuire a tarifului, trimițând o cerere de revizuire a prețurilor la sfârșitul călătoriei. În plus, aveti întotdeauna dreptul de a percepe pasagerul mai puțin decât tariful indicat de aplicația Darrival. Cu toate acestea, tarifarea pasagerului cu o valoare mai mică decât indică aplicația Darrival, nu scade valoarea Comisionului Darrival.

4.8. În cazul în care constatați că s-a produs o eroare la calculul Tarifului și doriți să aplicați corecții la acesta, trebuie să depuneți o cerere în secțiunea „Evaluarea Tarifului” din aplicația Darrival. Dacă nu s-a transmis nicio astfel de cerere prin intermediul secțiunii „Evaluarea Tarifului” atunci înseamnă că cererea Darrival nu a fost transmisă, caz în care Darrival nu va recalcula Tariful sau rambursa banii pentru eroarea rezultată în urma calculării Tarifului.

4.9. Darrival poate ajusta Tariful pentru o anumită comandă finalizată dacă noi constatăm că a avut loc un caz de încălcare (cum ar fi alegerea unui traseu mai lung sau lăsarea aparatului de taxat din aplicația Darrival pornit după terminarea Serviciilor de Transport) ori dacă se identifică o eroare tehnică care afectează tariful final. Darrival mai poate reduce sau anula tariful dacă avem motive rezonabile să suspectăm o fraudă sau dacă Pasagerul transmite o plângere legată de o nerespectare comisă de dvs., Darrival își va exercita dreptul de a reduce sau anula tariful în mod rezonabil și justificat.

4.10. Pasagerul poate plăti tariful pentru Serviciile de Transport fie direct către dvs., fie prin aplicație. În cazul în care Pasagerul plătește Tariful direct, obligația dvs. este de a colecta Tariful. Dacă Pasagerul nu plătește sau refuză să efectueze plata, atunci Darrival va transmite, în numele dvs., o notificare de debit Pasagerului. Această atribuție derivă din mandatul de agent de plăți acordat companiei Darrival și nu înseamnă că Darrival va avea vreo obligație de compensare a Tarifului neachitat de Pasager. Dacă pasagerii din mașină nu sunt de acord să plătească Tariful pentru furnizarea Serviciilor de Transport, atunci Tariful va fi achitat de Pasagerul care a plasat comanda. Dacă Pasagerul respectiv refuză în mod justificat să achite Tariful de pe contul respectiv din motiv că informațiile din aplicația dvs. Darrival sunt incorecte, atunci Darrival nu vă va rambursa aceste cheltuieli.

4.11. Chitanțele. După fiecare prestare cu succes a Serviciilor de Transport, Darrival va crea și trimite mai departe o chitanță către Pasager, chitanță care va cuprinde următoarele informații: denumirea comercială a companiei, locul desfășurării activității, numele și prenumele Șoferului, o fotografie a Șoferului, numărul de licență a serviciului (după caz), numărul de înmatriculare a mașinii, data, ora, locațiile de început și de sfârșit ale călătoriei, durata și lungimea traseului, Tariful datorat și Tariful achitat pentru furnizarea Serviciilor de Transport. Chitanța pentru fiecare prestare de Servicii de Transport vă este pusă la dispoziție prin Contul Darrival dedicat Șoferilor.

4.12. Taxa de anulare & tariful de așteptare. Pasagerul poate anula o comandă de Servicii de Transport pe care un Șofer a acceptat-o prin intermediul aplicației Darrival. Șoferul are dreptul de a primi contravaloarea Taxei pentru anularea Serviciilor de Transport (Taxă de Anulare) în cazul in care un Pasager anulează o comandă acceptată după o anumită perioadă de timp stabilită prin aplicația Darrival.

4.13. Dacă, în cursul furnizării Serviciilor de Transport, un Pasager sau co pasagerii acestuia deteriorează, cu neglijență, mașina sau tapițeria din interiorul acesteia (printre altele prin pătarea sau alterarea sa sau lăsând în urmă mirosuri urâte), veți avea dreptul de a-i solicita Pasagerului să plătească o penalitate de până la 200 lei și de a cere compensații pentru orice fel de daune care depășesc valoarea penalității. Dacă Pasagerul nu este de acord să plătească penalitatea și/sau compensațiile aferente daunelor, trebuie să ne notificați, iar noi vom încerca să colectăm de la Pasager penalitatea și/sau costurile relevante, în numele dvs. Totuși, nu uitați că noi nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele directe sau indirecte referitoare la curățarea sau întreținerea mașinii deteriorate din cauza Pasagerului.

4.14. Obligațiile dvs. fiscale. Prin prezenta recunoașteți că aveți obligația de a respecta toate obligațiile fiscale care vă revin conform legislației aplicabile în legătură cu furnizarea Serviciilor de Transport, inclusiv (i) plata impozitului pe venit, a contribuțiilor sociale sau a oricăror alte taxe și impozite aplicabile; și (ii) îndeplinirea tuturor obligațiilor ca angajat și a celor de înregistrare fiscală privind calculele referitoare la contabilitate și viramente către autoritățile de stat aplicabile conform cerințelor legilor relevante. În cazul în care autoritățile fiscale depun o cerere valabilă pentru ca noi să furnizăm informații despre activitatea dvs., putem să punem la dispoziția autorităților fiscale informațiile referitoare la aceasta în măsura stabilită de legile aplicabile. În plus, este obligația dvs. să aderați la toate regulamentele fiscale relevante care se pot aplica în legătură cu furnizarea Serviciilor de Transport. Prin prezenta sunteți de acord să acordați compensații companiei Darrival pentru toate taxele achitate către stat, pretențiile, plățile, amenzile sau alte obligații fiscale pe care le va suporta Darrival în legătură cu orice potențiale obligații fiscale care ar putea fi suportate de Darrival în numele dvs..

4.15. Autorizarea Șoferului de emitere a facturilor. Darrival are dreptul să emită o factură către Pasager în numele dvs. pentru a vă compensa pentru orice fel de Tarife, penalități contractuale sau alte onorarii pe care Darrival le mediază pentru dvs. Factura va deveni disponibilă prin aplicația Darrival pentru Șoferi.

5. Comisionul Darrival

5.1. Pentru a utiliza Serviciile Darrival, aveți obligația de a plăti comision. Comisionul Darrival este plătit în baza Tarifului pentru fiecare comandă de Serviciu de Transport finalizată. Valoarea Comisionului Darrival vă este pusă la dispoziție prin e-mail, aplicația Darrival, contul Darrival pentru Șoferi sau alte mijloace pertinente. Vă rugăm să luați la cunoștință de faptul că valoarea Comisionului Darrival se poate modifica oricând. Vă vom transmite o notificare prealabilă privind fiecare dintre aceste modificări.

5.2. Dvs. trebuie să plătiți Comisionul Darrival și oricare dintre celelalte tarife care ne sunt datorate pentru luna anterioară cel târziu până la data de 15 a lunii următoare. La întârzierea achitării Comisionului Darrival, veți avea obligația de a plăti o penalitate de plată întârziată în cuantum de 0,1% (zero virgulă zero patru procente) pe zi din suma restantă. Dvs. aveți obligația de a acoperi toate costurile suportate de noi în legătură cu activitățile de colectare a debitelor.

5.3. Dvs. trebuie să plătiți Abonamentul Darrival la fiecare început de lună pentru a beneficia de acces la Aplicația Darrival.

6. PLĂȚILE EFECTUATE PRIN APLICAȚIE

6.1. Noi le permitem Pasagerilor să plătească pentru Serviciile de Transport cu cardul, cash, crypto dar și prin alte metode de plată direct în aplicația Darrival (adică plata prin aplicație). Prin prezenta ne autorizați să acționăm în calitate de agent comercial limitat numai în scopul colectării, în numele dvs., a Tarifelor sau a altor taxe plătite de Pasager prin metoda plății prin aplicație. Orice obligație de plată achitată de Pasager prin metoda plății prin aplicație va fi considerată îndeplinită începând cu data efectuării plății.

6.2. Dvs. nu puteți refuza o plată pe care un Pasager dorește să o efectueze prin aplicație și nici nu puteți influența Pasagerul pentru ca acesta să nu folosească opțiunea de plată. În cazul în care refuzați să acceptați o plată prin aplicație fără un motiv întemeiat, noi vom avea dreptul de a vă percepe o penalitate contractuală de 50 lei pentru fiecare refuz și/sau de a vă bloca dreptul de a mai utiliza Serviciile Darrival în situația unor comportamente repetate de acest fel.

6.3. Darrival își rezervă dreptul de a distribui codul promoțional călătorilor la propria sa discreție și de la o promoție la alta. Dvs. trebuie să acceptați utilizarea codului promoțional numai atunci când călătorul introduce codul aferent unei călătorii în aplicație, folosind cardul de plată. Codurile promoționale pot fi aplicate și călătoriilor plătite în numerar. Dacă se suspectează că utilizarea codurilor promoționale este frauduloasă, ilegală, folosită de Șofer în conflict cu Termenii și condițiile noastre aplicabile Pasagerilor, referitoare la utilizarea codurilor promoționale, atunci codul promoțional poate fi anulat, suma restantă nefiind rambursată de Darrival Șoferului.

6.4. Aveți dreptul de a analiza rapoartele privind plățile prin aplicație din Contul Darrival pentru Șoferi sau din aplicația Darrival. Rapoartele vor arăta valoarea plăților efectuate prin aplicație intermediate în cursul săptămânii anterioare precum și cuantumurile reținute ale Tarifului Darrival. Dvs. trebuie să ne notificați cu privire la orice circumstanțe importante care pot afecta obligațiile noastre de a colecta și distribui Tarifele achitate prin intermediul aplicației.

6.5. Noi nu avem obligația de a vă plăti Tariful datorat de Pasager dacă plata prin aplicație a eșuat din cauza cardului de credit al Pasagerului sau dacă o altă metodă de plată este anulată sau nu are succes din alte motive. În acest caz, vă vom ajuta să solicitați Tariful datorat de Pasager și vi-l transmitem după ce Pasagerul efectuează plata solicitată.

6.6. Înainte de prestarea Serviciilor de Transport, trebuie să verificați dacă serviciul este de fapt furnizat Pasagerului corect sau dacă Pasagerul a confirmat în mod expres că el/ea le permite altor pasageri să călătorească pe contul Pasagerului. Dacă greșiți la identificarea Pasagerului, și Plata prin aplicație este percepută de la o persoană care nu a efectuat călătoria sau care nu a aprobat Serviciile de Transport pentru alți pasageri, atunci vom rambursa Tariful către persoana respectivă. În acest caz nu aveți dreptul de a primi Tariful din partea noastră. În plus, pentru fiecare plată prin aplicație efectuată greșit, vom avea dreptul de a percepe o penalitate contractuală de până la 50 lei.

6.7. Vă rugăm să luați notă de faptul că vom compensa Tarifele achitate prin aplicație cu sumele pe care aveți obligația să ni le plătiți (Comisionul Darrival, Abonamentul Darrival și penalitățile contractuale). Noi ne rezervăm dreptul de a duce la îndeplinire obligațiile financiare către oricare dintre companiile din grupul Darrival, caz în care vom dobândi dreptul de a înainta o pretenție împotriva dvs. De asemenea, putem compensa oricare dintre obligațiile dvs. financiare cu cele pe care le putem avea de la dvs.

6.8. Dacă nu vom putea plăti Tarifele din cauza faptului că nu ați precizat detaliile contului bancar în contul dvs. de Șofer sau dacă detaliile contului bancar au fost notate incorect, atunci vom menține aceste plăți timp de 180 de zile. Dacă nu ne notificați cu privire la detaliile bancare corecte în termen de 180 de zile de la data stabilirii dreptului de a pretinde aceste plăți, atunci pretenția dvs. privind plata Tarifului care nu v-a fost transferat va expira.

7. RELAȚIILE CU CLIENȚII

Noi punem la dispoziția Șoferilor asistență privind utilizarea Serviciilor Darrival. Avem dreptul de a opri furnizarea serviciilor de asistență acordate clienților în caz că întârziați cu oricare dintre Plățile datorate mai mult de 5 (cinci) zile calendaristice.

8. RATING-URI ȘI ACTIVITATE

8.1. Pentru a garanta servicii de un înalt nivel calitativ și pentru a furniza o asigurare suplimentară Pasagerilor, prin prezenta admiteți faptul că Pasagerii vă pot acorda un rating și vă pot lăsa un feedback privind calitatea Serviciilor de Transport furnizate. O medie a rating-ul dvs. va fi furnizată printr-un link în contul dvs. de Șofer, aceasta fiind vizibilă în aplicația Darrival pentru a fi consultată de Pasageri. În cazul în care constatăm că rating-ul sau comentariul nu a fost oferit cu bună credință, este posibil ca acestea să nu fie incluse în calculul rating ului dvs.

8.2. În plus față de rating, noi măsurăm și nivelul de activitate și vă oferim un scor al acesteia, care are la bază activitatea dvs. privind acceptarea, refuzul, lipsa răspunsului și finalizarea solicitărilor de servicii de transport.

8.3. Pentru a le putea oferi servicii de încredere Pasagerilor, noi putem stabili un rating mediu minim și un scor minim al activității pe care trebuie să îl atingă și să îl mențină Șoferii. Dacă, după primirea unei notificări pertinente din partea noastră, dvs. nu vă creșteți media rating-ului sau scorul activității până la nivelul minim necesar, în perioada de timp prescrisă, atunci contul dvs. de Șofer va fi automat suspendat fie temporar, fie permanent. Noi nu putem anula suspendarea contului dvs. dacă aceasta s-a efectuat pe drept din cauza oricăror circumstanțe exterioare sau dacă se constată că suspendarea a fost cauzată de o eroare de sistem ori în urma unor rating-uri false.

9. EVALUĂRI DE PIAȚĂ ȘI CAMPANII

9.1. Evaluări de piață. Noi vă putem trimite, prin intermediul aplicației Darrival, prin contul Darrival pentru Șoferi, SMS, e-mail sau prin alte mijloace, condiții de piață pentru a vă crește gradul de conștientizare referitor la momentul în care cererea din partea Pasagerilor este mai mare. Aceste evaluări de piață sunt simple recomandări și nu constituie o obligație din partea dvs. Cum estimările privind situațiile pieței sunt construite pe statistici anterioare, noi nu vă putem oferi niciun fel de garanții potrivit cărora actuala situație a pieței va corespunde estimărilor efectuate prin evaluările de piață prezentate.

9.2. Campaniile pentru Pasageri. Noi putem de asemenea să organizăm, ocazional, diverse campanii pentru Pasageri pentru a putea promova Platforma Darrival. Dacă Tariful plătit de Pasageri este redus ca urmare a unor asemenea campanii, noi vă vom plăti compensații care se vor ridica la valoarea financiară a beneficiului oferit Pasagerilor. Putem stabili compensația în funcție de Tariful Darrival.

10. RELAȚIA DINTRE DVS., DARRIVAL ȘI PASAGERI

10.1. Prin prezenta dvs. recunoașteți și agreați asupra faptului că noi oferim servicii ale societății informaționale și nu servicii de transport. Prin furnizarea Platformei Darrival și a Serviciilor Darrival, noi acționăm ca societate care conectează Pasagerii cu Șoferii pentru a-i ajuta să se deplaseze mai eficient în interiorul orașelor. Dvs. admiteți faptul că furnizați serviciile de transport în baza unui contract pentru transport de persoane și că oferiți Serviciile de Transport prin intermediul unei companii, ca pe o activitate economică și profesională.

10.2. Dvs. nu puteți transfera către nicio terță persoană drepturile și obligațiile care vă revin și care derivă din Termenii generali sau din Contract.

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale vor fi prelucrate în conformitate cu Politia de Confidențialitate care poate fi consultată la adresa: https://darrival.com/politica-confidentialitate-soferi

12. RĂSPUNDERE

12.1. Platforma Darrival este pusă la dispoziție pe o bază „așa cum este” și „după cum este disponibilă”. Noi nu putem declara sau garanta faptul că accesul la platforma Darrival va fi neîntrerupt sau fără erori. Cum utilizarea platformei Darrival pentru solicitarea de servicii de transport depinde de comportamentul Pasagerilor, noi nu garantăm faptul că utilizarea platformei Darrival de către dvs. va aduce solicitări de servicii de transport.

12.2. În cea mai mare măsură posibilă permisă de legile în vigoare, nici noi, și nici reprezentanții, administratorii și angajații Darrival nu suntem răspunzători pentru niciun fel de pierderi sau daune pe care le puteți suferi ca urmare a utilizării Serviciilor Darrival, incluzând, fără limitare: orice daune aduse proprietății sau pierderi financiare directe sau indirecte; pierderea de profit sau economii anticipate; pierderea de activități, contracte, contacte, clientelă, reputație și orice pierdere care poate apărea din întreruperea activității; pierderea sau inexactitatea datelor; și orice alt tip de pierderi sau daune.

12.3. Răspunderea noastră financiară în legătură cu nerespectarea Termenilor generali sau a prevederilor Contractului se va limita la 500 Euro. Dvs. veți avea dreptul de a pretinde daune numai dacă noi am încălcat in mod intentionat Termenii generali sau Contractul.

12.4. Noi nu vom fi răspunzători pentru acțiunile sau inacțiunile Pasagerilor sau co-pasagerilor și nu vom fi ținuți răspunzători nici pentru orice fel de pierderi sau daune pe care le puteți suferi atât dvs. cât și mașina dvs. ca urmare a acțiunilor sau inacțiunilor Pasagerilor sau co-pasagerilor.

12.5. Dvs. veți fi pe deplin răspunzător pentru nerespectarea Termenilor generali, a prevederilor Contractului sau a oricăror alte legi sau regulamente aplicabile și trebuie să opriți și să remediați o astfel de încălcare imediat după primirea solicitării în acest sens din partea noastră sau a oricărei autorități de stat. Dvs. ne veți despăgubi pentru orice pierderi și/sau daune directe și/sau indirecte, pierderea profitului, cheltuieli, penalități, amenzi care pot avea loc în legătură cu încălcarea Termenilor generali, a prevederilor Contractului și a legilor și regulamentelor aplicabile. Dacă Pasagerii prezintă orice fel de pretenții aduse împotriva noastră în legătură cu furnizarea de către dvs. a serviciilor de transport, atunci veți compensa asemenea daune provocate nouă, în întregime, în termen de 7 (șapte) zile de la data primirii solicitării respective din partea noastră. Dacă suntem îndreptățiți să înaintăm pretenții împotriva dvs., atunci va trebui să ne compensați orice costuri legale referitoare la evaluarea daunelor și înaintarea pretențiilor pentru compensarea acestora.

13. DURATĂ ȘI ÎNCETARE

13.1. Condițiile expres menționate în acești Termeni generali vor intra în vigoare de la data înaintării cererii de înregistrare. Contractele și ceilalți termeni vor intra în vigoare odată ce documentul sau mesajul specific v-au fost puse la dispoziție și dvs. începeți sau continuați furnizarea serviciilor de transport prin Platforma Darrival.

13.2. Puteți denunta unilateral oricând acest Contract în urma notificării Darrival cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans, moment după care dreptul dvs. de a utiliza Platforma Darrival și Serviciile Darrival vor înceta. Darrival poate denunta unilateral oricând Contractul, din orice motiv, la discreția noastră unică, în urma notificării pe care trebuie să v-o transmitem cu cel puțin 3 (trei) zile în avans.

13.3. Darrival are dreptul de a rezilia imediat Contractul și de a bloca accesul dvs. la Platforma Darrival fără nicio notificare prealabilă în cazul în care dvs. încălcați prevederile Termenilor Generali sau ai Contractului, ai oricăror legi sau regulamente aplicabile, dacă denigrați compania Darrival sau dacă provocați daune mărcii Darrival, reputației sau activității sale, după cum poate stabili Darrival la propria-i discreție unică. În cazurile sus-menționate noi putem, la propria noastră discreție, să vă interzicem să vă înregistrați cu un cont nou de șofer.

13.4. De asemenea, vă putem bloca imediat accesul la Platforma Darrival și la Contul Darrival pentru Șoferi pe perioada investigațiilor, dacă suspectăm că s-a comis o încălcare a prevederilor Contractului sau activități frauduloase în numele dvs. Blocarea accesului va fi eliminată după îndepărtarea unor asemenea suspiciuni, la finalizarea investigațiilor.

13.5. Scopul nostru este acela de a furniza servicii de cel mai înalt nivel calitativ pentru toți Pasagerii, de aceea monitorizăm activitatea Șoferilor în platforma Darrival. Dacă dvs. nu respectați cerințele minime privind serviciile, cum ar fi un rating și un scor al activității minime, noi avem dreptul de a rezilia acest Contract cu efect imediat, fără niciun preaviz.

14. MODIFICĂRI

14.1. Orice modificări aduse Contractului vor intra în vigoare după ce v-au fost puse la dispoziție prin e-mail, aplicația Darrival sau contul Darrival pentru Șoferi și dvs. ați continuat să furnizați serviciile de transport.

14.2. Pentru a putea modifica Termenii generali, noi vom posta o versiune revizuită pe website și vă vom anunța în legătură cu aceasta cu cel puțin 14 (paisprezece) zile în prealabil. Dacă dvs. continuați să folosiți Serviciile Darrival, se va considera că ați acceptat condițiile revizuite.

15. LEGE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

15.1. Termenii generali și Contractul vor fi guvernate de, interpretate și aplicate conform cu legislația din România. În cazul în care disputele respective rezultate din acești Termeni generali sau din Contract nu vor putea fi soluționate în urma negocierilor, atunci disputa va fi înaintată Tribunalului Iași.

16. NOTIFICĂRI

16.1. Dvs. aveți obligația de a notifica imediat orice modificări aduse datelor dvs. de contact.

16.2. Orice notificare care trebuie să fie efectuată în temeiul acestor Termeni și condiții generale va fi considerată a fi fost transmisă în mod satisfăcător dacă: (i) este livrată personal, (ii) este transmisă prin curier cu dovadă de expediere, (iii) este trimisă prin scrisoare recomandată, (iv) este transmisă prin e-mail, sau (v) este făcută disponibilă prin intermediul aplicației Darrival sau prin Contul Darrival pentru Șoferi. Orice notificare transmisă sau livrată în conformitate cu prevederile acestei clauze va fi considerată a fi fost primită: (i) în cazul predării personale, la momentul predării către cealaltă parte; (ii) în cazul transmiterii prin curier, la data menționată de curier ca fiind data la care a fost livrat la destinație plicul conținând notificarea; (iii) în cazul expedierii prin scrisoare recomandată, în cea de-a 10-a zi de la data predării documentului la poștă în vederea expedierii către cealaltă parte; (iv) la punerea acesteia la dispoziție prin intermediul aplicației Darrival sau a Contului Darrival pentru Șoferi, sau (v) în cazul transmiterii prin e-mail, la data la care partea primește confirmarea, tot prin e mail, de transmitere a e-mailului respectiv sau în cea de-a 2-a zi de la data transmiterii e-mail-ului, cu condiția ca expeditorul să nu fi primit o notificare de transmisie eronată (notificând faptul că e-mail-ul nu a fost livrat părții) și să fi trimis din nou e-mail-ul în cea de-a doua zi calendaristică și să nu fi primit înapoi o notificare de eroare similară.

17. CLAUZE FINALE

Dacă oricare dintre prevederile acestor Termeni Generali devine inaplicabilă, părțile vor înlocui prevederile afectate cu unele care pot fi puse în aplicare și care aproximează intenția și efectul economic al clauzei afectate.

În atenția tuturor clienților: Liniile noastre telefonice se confruntă în prezent cu un volum mare de apeluri. Pentru o asistență mai rapidă, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la contact@darrival.com.
Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere.

X